Hlavní menu:

Podmenu:Stanovy

Stanovy

Myrha, o.s.

Článek 1

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením , vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. , o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Článek 2

Název a sídlo a působnost sdružení

(1) Název sdružení zní: Myrha, o.s.

(2) Sídlem sdružení jsou Bartošovice v Orlických horách č.p. 29, 517 61 Rokytnice v Orl. horách, Královéhradecký kraj

(3) Sdružení působí převážně v Královéhradeckém a Pardubickém kraji

Článek 3

Poslání sdružení

Posláním sdružení a cílem jeho činnosti je:

• napomáhat k utváření příznivých rodinných, manželských, partnerských a mezilidských vztahů. Využívat k tomu mimo jiné odkaz křesťanské etiky a principů chování.

• Zprostředkovávat duchovní, psychologickou a psychoterapeutickou pomoc, sociálně terapeutické činnosti a sociální kontakty. Podporovat při začleňování do rodiny a společnosti osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním, vedoucí k zvyšování kvality jejich života.

Článek 4

Formy činnosti:

• diskusní skupinky a tvořivé dílny

• terénní práce

• organizování přednášek, rekreačních, terapeutických, zážitkových a kreativních pobytů a programů pro rodiny i jednotlivce

• organizování volnočasových aktivit pro mládež

• vzdělávání a osvěta

Článek 5

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18. let.

2. Členství vzniká dnem, kdy rada sdružení rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: příjmení, jméno a titul žadatele, adresu trvalého bydliště, datu narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

3. Rada sdružení o přijetí rozhoduje na nejbližší schůzi rady po dni podání přihlášky.

4. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

5. Člen sdružení má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze sdružení,

b) volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,

d) podílet se na praktické činnosti sdružení.

6. Člen sdružení má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,

b) aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,

c) účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

6. Člen sdružení je povinen řídit se stanovami sdružení a dle svých možností napomáhat činnosti a plnění cílů sdružení

Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena sdružení o ukončení členství ve sdružení, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí. O vyloučení rozhoduje rada sdružení.

Článek 6

Orgány sdružení jsou:

• členská schůze

• rada

• předseda sdružení

• další orgány vzniklé rozhodnutím členské schůze

Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou za rok

2) Členskou schůzi svolává rada sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze

— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení

— volí radu sdružení a předsedu

— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;

— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

— stanovuje eventuelní výši zápisného a členských příspěvků;

Rada a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1) Rada sdružení je tří až pětičlenná. Funkčním obdobím je jeden rok. Činnost rady sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů, je li rada čtyřčlenná.

2) Rada sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Rada sdružení

— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;

— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti…,

Rada je oprávněna přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli sdružení a s rozhodnutími členské schůze sdružení, pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze výslovně vyhrazena členské schůzi.

3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení a jedná jménem sdružení navenek. Jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

Další orgány

Členská schůze může podle potřeb sdružení na návrh výboru nebo kteréhokoli člena sdružení rozhodnout o zřízení dalších orgánů sdružení (např. pokladník, jednatel, mluvčí, revizor) a o rozsahu pravomocí těchto orgánů, případně tyto orgány zrušit. Členská schůze pověřuje členy sdružení výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolává.

Článek 7

Hospodaření sdružení

1. Příjmy sdružení tvoří především příspěvky, dary, dotace a granty.

2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného radou a schváleného členskou schůzí. Rada je povinna zabezpečit nakládání s finančními prostředky sdružení v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.

Článek 8

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

Článek 9

Stanovy nabývají platnosti dnem registrace příslušným orgánem státní správy.


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2007-2016